Home ข้อคิด 7 ประเภทการออมเงิน แบบคนแลาด แถมทำได้ง่ายๆ

7 ประเภทการออมเงิน แบบคนแลาด แถมทำได้ง่ายๆ

12 second read
0
0

1. สลากออมทรัพย์จากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร และสห กรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สลากออมทรัพย์จัดอยู่ในเงินฝากเผื่อเรียก เป็นการออมเงินที่เหมื อนการฝากเงินกับธนาคาร

โดยผู้ซื้อสลากนั้นจะได้รับ ด อ ก เบี้ยในอัตราที่ ธนาคารกำหนด แต่จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่มากกว่าเงินฝากธนาค ารทั่วไป โดยผู้ซื้อสลากจะได้รับสิทธิในการลุ้นรางวัล ทุกเดือน

หรือทุกงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของสลากนั้นๆตามกฎหมายประมวลรัษฎากร มาตรา 42(8)(ก) และ(11) ที่ระบุไว้ว่า “ ด อ ก เบี้ยสลากออมสิน

ห รือ ด อ ก เบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อเรี ยก” และ “รางวัลบัตรออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา รเกษตร” ได้รับยกเว้นภาษี

2.ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ก่อนจะฝากเงินกับสหกร ณ์ได้ ก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆ ก่อน โดยผลตอบแทนที่ได้จะมีทั้งในรูปแบบข องเงินปันผลและ ด อ ก เบี้ยเงินฝาก(ออมทรัพย์) ซึ่งผลตอบแทนทั้งสองรูปแบบ จะสูงกว่า ด อ ก เบี้ยจากธนาคารทั่วไปแถมได้รับการยกเว้น ภาษีตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 42(8)(ข) และพระราชกฤษฎีก า ฉบับที่ 40

3. เงินฝากประจำระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปสำหรับผู้มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์คุณสมบัติของเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่จะได้รับยกเว้นภาษีตา มกฎหมายมาตรา 50(2) และมาตรา 56

แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรนั้น จะต้องเป็น ด อ ก เบี้ยเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปี(12 เดื อน)ขึ้นไปและเมื่อรวมกับ ด อ ก เบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภ ทรวมกันแล้ว ต้องมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3 หมื่นบาท ตล อดปีภาษีนั้นและผู้ฝากต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์(นับตามวันเดือนปีเกิด ของผู้ฝาก)

4. การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ โดย ด อ ก เบี้ยต้องไม่เกิน 2 หมื่นบาทเงินฝา กประเภทออมทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นออมทรัพย์ที่ไม่ใช้เช็คในการถอน

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านระบบ การหักหรือโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์นี้ ไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากอื่นใ ด และจะต้องมีจำนวน ด อ ก เบี้ยรวมกันทุกบัญชีเงินฝากออมทรัพ ย์ ของทุกธนาคารทั้งสิ้นไม่เกิน 2 หมื่นบาทตลอดปีภาษีนั้น

5. เงินฝากปร ะจำปลอดภาษีเงินฝากประจำปลอดภาษีเป็นการฝากเงินรายเดือนติดต่อกันมีระยะเ วลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับแต่วันที่เริ่มฝาก

โดยยอดเงินฝากแต่ละครั้งต้อง มีจำนวนเท่ากันทุกเดือน และยอดเงินที่ฝากในแต่ละครั้ง จะต้องไม่เกิน 2. 5 หมื่นบาท/เดือนซึ่งรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 6 แสนบาท ด อ ก เบี้ยเงินฝากดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยสามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น(รวมทุกธนาคาร)

6. ลงทุนในกองทุนรวมที่ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ จะ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เนื่องจากเงินปันผลขอ งกองทุนต่างๆ นั้น

จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 10%(มาตรา 48(3) แห่งประมวลรัษฎากร) ไว้ แล้ว ซึ่งถือเป็นสิทธิพิเศษสำหรับเงินได้ประเภทนี้ที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราที่ถูกไว้ ( F i n a l TAX) โดยไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นเงินได้เมื่อยื่นแบบ ทั้งนี้ต้องพิจารณ าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนไปพร้อมกันด้วย

7. ลงทุนในกองทุนรวม โครง สร้างพื้นฐานกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Inf r a s t r u c t u r e Fund) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจงในการนำเงินไปลงทุน

ใ นกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด เช่น รถไฟฟ้า เขื่อน ถนน เป็นต้น กองทุนกำหนดให้บุค คลธรรมดาผู้ซื้อกองทุนได้รับสิทธิยกเว้น สำหรับเงินปันผลที่ได้จากการลงทุนเป็นเวลา 10 ปีภาษีต่อเนื่อง นับแต่ปีภาษีที่ มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว รวมทั้งกำไรที่ได้จากการขายหลัก ทรัพย์ ก็ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By chaiyasitbudwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

ผู้หญิง 5 แบบที่กล้า “ตัดสินใจ” ได้เองไม่ต้องพึ่งผู้ชาย

ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว โอกาสที่จะทำอะไรได้เองโดยไม่ต้องขอ … …